Tjänster

FÖRELÄSNING: KVALIFICERADE expertBEDÖMNINGAR BASERAT PÅ VETENSKAPLIG METODIK

I över 15 år har Regeringskansliet förlitat sig på beslutsunderlag framtagna med Expert Elicitation. Föreläsningen ger inblick i det arbete som genomförts, hur metodiken är uppbyggd och åhörarna får själva prova tillämpa Expert Elicitation för att fundera på om denna metodik kan tillämpas inom sin organisation för att få fram bättre beslutsunderlag. 

GENOMFÖRANDE AV EXPERT ELICITATION

EI genomför arbete med Expert Elicitation åt er organisation. Slutresultatet är ett beslutsunderlag med så objektiva och förväntningstiktiga (träffsäkra) estimat  som är möjligt. Osäkerheten kring estimaten förklaras och åskådliggörs med tydliga statistiska mått såsom sannolikheter för olika utfall. 

Vi erbjuder hjälp hela vägen från projektstart till rapport. Från att ta fram projektplan, bearbeta data, ta fram deskriptiv statistik, regressionsanalys m.m till att hålla i seminarium med experter, extrahera deras kunskap och sammanställa resultat till att skriva rapport. 

 

 

 

 

© Copyright Expert Intelligence