Expert Intelligence

Resultat med träffsäkerhet och tydlighet som tål kritisk granskning


Om 

Expert Intelligence (EI) är specialiserat på genomförande av uppskattningar med hjälp av Expert Elicitation. En vetenskapligt framtagen process att förse ledning med beslutsunderlag baserat på befintliga data och modeller kombinerat med kunskap från de som kan området bäst-experter.

Vad är Expert Elicitation

Expert Elicitation är en kraftfull och legitim teknik för att karakterisera osäkerhet och fylla "data luckor" där traditionell forskning/metodik inte fungerar eller ännu finns tillgänglig. 

Expert Elicitation är en systematisk och transparent process för att få fram sannolikhetsrelaterade bedömningar från experter om okända kvantiteter eller parametrars värden.

Expert Elicitation är en tvärvetenskaplig teknik för att optimera resultatet av expert bedömningar. Forskningsämnen som bidragit är statistik, matematik, filosofi och psykologi.

Befintliga data/statistik och annan fakta utnyttjas och kombineras med experters  yrkeserfarenhet för att skapa bästa möjlliga objektiva helhetsbild.

Fördelar med Expert Elicitation

Används i situationer där beslut krävs trots osäkerhet, baserat på tydligt kvantifierade resultatet och belysta risker. Baserat på metodik som tål kritisk granskning från opposition.

Vinster mot data analys:
- Får en helhetsbedömning av det som efterfrågas (data analys besvarar  ofta bara delar av frågeställningen, begränsat av datafångst och kunskap)
- Ger god förklaring till resultatet från ämnesexperterna - Resultat från data körningar (AI, Machine Learning ) utfört av analytiker / data scientist kan ofta upplevas som en "svart låda".
- I relation till framtagande av data och analyser billigt (kan även användas för att fastställa var dataanalys värt göras genom åskådliggöra storlek och osäkerhet av relevanta variabler)

Vinster mot ad hoc användande av expertbedömningar
- Väsentligt förbättrad träffsäkerhet i expertbedömingarna
- Transparens och replikerbarhet (jämför över tid eller med andra variabler)
- Objektivitet och korrekthet ( undvik kända psykologiska fallgropar och önskeresultat).
- Tydliga kvantifierade resultat och osäkerhetsbeskrivningar som förklarar resultatet och optimerar underlag för bra beslutfattande.

Alternativet att inte göra några bedömningar för att det är svårt innebär att beslutsfattaren själv måste görabedömningarna eller styras av en debatt i ämnet som kanske baserar sig på (politiska) viljor snarare än fakta och erfarenhet. Att  inte ta ett beslut pga otillräckligt beslutsunderlag är också ett beslut ( kanske ett dåligt).Tillämpning av Expert Elicitation

I många fall finns begränsad datamängd, motsägelsefulla källor, ovaliderade teoretiska modeller eller en process i förändring. Därmed är det svårt att fatta beslut på begränsad data-analys och experters kunskap behövs för få fram en helhetsbild   Med Expert Elicitation görs detta på ett strukturerat och transparant sätt oavsett vilket området är. Vi erbjuder stöd i detta arbete, se mer under tjänsterExempel på genomförda uppdrag

Omfattningsbedömningar av felaktiga utbetalningar inom Sveriges välfärdssystem

Metodansvar vid framtagande av omfattningsbedömningar under perioden 2006-2012 samt 20018-2019.

Delegationen för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, en delegation under Finansdepartementet med uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system. Delegationen ska genom sitt arbete bidra till att de resurser som fördelas genom dessa system endast kommer dem till del som resurserna är avsedda för. En viktig del av delegationens uppdrag är att genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen

Kontroll på ekonomiska flödet kring flyktingarbetet

Under 2016 stöd till en större kommun i Stockholm i syfte att få kontroll på kostnader och ersättningar kopplade till flyktingarbetet. Skapande av en  prognosmodell och utarbetande av struktur för genomförande av kostnadsbedömningar i budgetprocessen. I prognosarbete ingår input från Experter och beslutsfattare varav implementering av den nya strukturen ingick och där HUGI-modellen applicerades för att tydliggöra roller i prognos- och budgetarbete.

Kostnadsuppskattning av hemsjukvård mha Expert Elicitation

Ansvaret för hemsjukvården planeras överföras från Stockholm landsting till Stockholms kommuner. Med hjälp av expertbedömningar  mha Expert Elicitation  där befintliga data samt experternas kunskap kombineradesframtagande av uppskattning av kostnaden av hemsjukvård 2020. Underlag vid förhandling om skatteväxlingsnivå mellan Stockholms kommuner och landsting. 
Uppdraget utfördes åt KSL

Blog:

Rapporterna Regeringskansliet anlitat EI för att genomföra -omfattningsstudier av  fyra större  välfärdssystem är  publicerade och här är artikel i DN

Johan Ekstedt (EI) besöker ett Delegationsmöte (Delegationen för korrekta utbetalningar) och berättar om hur man kan kombinera kända data och statistik med experters kunskap utifrån riktlinjer inom Expert Elicitation. Därmed kan man uppskatta alla felaktiga utbetalningar som sker i välfärdssystem såsom sjukpenning och ekonomiskt bistånd. Vissa fel är svåra att upptäcka ( t ex vissa typer av fusk) och det finns därför begränsat med data medan det finns experter med god kännedom på området som kan tillföra kunskap och därmed kan en vetenskapligt utvecklad metod för att kombinera data och expertkunskap tillföra en bättre uppskattning och helhetsbild.

© Copyright Expert Intelligence